INTEDY và COO Builder chính thức trở thành đối tác lâu dài
icon phoneHotline
028 3620 1870
09:00 ~ 18:00
Khách Hàng
Báo giá miễn phí
icon topTOP
Company news
INTEDY và COO Builder chính thức trở thành đối tác lâu dài
share fb copy link

Thỏa thuận hợp tác này với COO Builder, người xây dựng công ty đầu tiên ở Sài Gòn, với mục tiêu củng cố mạng lưới bán hàng và thu hút đầu tư.

Edited 2021-03-31 15:39:35

2021년 3월 24일 INTEDY JSC(서비스명 : INTOSUM)가 컴퍼니 빌더인 COO Builder Co., Ltd.와 MOU 협약식을 가졌습니다.

 

사이공 최초의 컴퍼니 빌더인 COO Builder와의 이번 협력계약을 통해 투자 유치 및 영업망 확대에 좋은 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다.

 

COO Builder의 이주홍 CEO, 박희수 CAO, INTOSUM의 이승재 CEO, 신주영 CFO가 참석한 이 자리에서 양사는 현재 진행하고 있는 COO Builder 본사 사옥 공사와 함께 여러 분야에서 최우선적인 협력을 하기로 하였습니다.

 

 

 

On March 24, 2021, INTEDY JSC (service name: INTOSUM) signed an MOU agreement with COO Builder Co., Ltd., the first company builder in Saigon.

 

This cooperation agreement with COO Builder, the first company builder in Saigon, with the aim of strengthening the sales network and attracting investment.

 

Wednesday's signing ceremony in Saigon was witnessed by COO Builder’s CEO LEE Ju-hong, CAO PARK Hee-soo, and INTOSUM’s CEO LEE Seung-jae and CFO SHIN Ju-young, This MOU affirms a relationship with the common objectives to cooperate with the COO Builder headquarters office building construction, which is currently underway, and to cooperate in various fields.

 

 

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, INTEDY JSC (tên dịch vụ: INTOSUM) đã ký thỏa thuận MOU với COO Builder Co., Ltd., người xây dựng công ty đầu tiên ở Sài Gòn.

 

Thỏa thuận hợp tác này với COO Builder, người xây dựng công ty đầu tiên ở Sài Gòn, với mục tiêu củng cố mạng lưới bán hàng và thu hút đầu tư.

 

Lễ ký kết ngày thứ Tư tại Sài Gòn có sự chứng kiến của CEO LEE Ju-hong của COO Builder, CAO PARK Hee-soo, CEO LEE Seung-jae và CFO SHIN Ju-young của INTOSUM, Biên bản ghi nhớ này khẳng định mối quan hệ với những mục tiêu chung để hợp tác với COO Công ty xây dựng trụ sở chính Builder, hiện đang được tiến hành xây dựng và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.